Privatumo politika


 • I SKYRIUS
  BENDRA INFORMACIJA

  1. DITĖJA SHOP (toliau – Ditėja, duomenų valdytojas) – gerbia internetinės parduotuvės svetainės (toliau – svetainė) pirkėjų privatumą, konfidencialumą ir garantuoja, kad svetainės pagalba teikiant paslaugas, pateikta asmeninė informacija naudojama tik žemiau nurodytais tikslais ir saugiai laikoma, užtikrinant organizacines ir technines priemones.
  2. Šioje, internetinės parduotuvės svetainės privatumo politikoje (toliau – politika) nurodoma, kokia pirkėjų (toliau – pirkėjas) informacija renkama, kaip ji yra tvarkoma, kokios yra asmens duomenų subjektų teises susijusios su pateiktos asmeninės informacijos naudojimu ir atskleidimu kitoms trečiosioms šalims.
  3. Politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę) naudojate, todėl labai svarbu, kad atidžiai būtų perskaityta politika, nes kiekvieną kartą lankydami svetainę (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis internetinėje svetainėje ir pirkdami ar parduodami), turi būti patvirtinama, kad susipažinote su sąlygomis, bei sutinkate, kad duomenų valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Jei pirkėjas nesutinka su šiomis sąlygomis, siūlome nesilankyti šioje svetainėje.
  4. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
  5. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Grožio salonas Ditėja, Vilniaus g. 5-1, 20114 Ukmergė, el. paštas info@diteja.lt, telefonas +370 682 35628.
  6. Nė vienam iš tiekėjų ar trečiųjų šalių Ditėja neduoda leidimo naudoti turimų pirkėjų asmens duomenų. Pirkėjų turimus duomenis galima perduoti trečiosioms šalims, tik sutarčių pagrindu ar esant teisinei prievolei numatytai Lietuvos Respublikos įstatymuose.

  II SKYRIUS
  SĄVOKOS

  7. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai, susijusi su svetainės naudotoju (pirkėju), kuri pateikiama svetainėje išreiškiant susidomėjimą paslaugomis. (Asmens duomenys yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, būvimo vietos duomenys, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio tapatybės požymiai (vaizdo ar garso įrašai, automobilio valstybiniai numeriai, svetainių profiliuota statistika ir pan.).
  8. Internetinės parduotuvės paskyra – tai prisijungimo prie internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais pirkėjo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą svetainėje, ir kurioje yra saugomi naudotojo asmens duomenys bei užsakymų istorija.
  9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.


  III SKYRIUS
  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

  10. Duomenų valdytojas tvarkydamas asmens duomenis vadovaujasi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) įtvirtintais, su asmens duomenų tvarkymu susijusiais principais:

  BDAR 5 STR. PRINCIPAI: TURINYS:
  Teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo principas Tvarkomi asmens duomenys teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas.
  Tikslo apribojimo principas Renkami apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu .
  Duomenų kiekio mažinimo principas Renkami ir tvarkomi asmens duomenys laikantis tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, pertekliniai duomenys nekaupiami ir netvarkomi.
  Tikslumo principas Renkami tik tikslūs duomenys, jei reikia, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas, t. y. imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi.
  Saugojimo trukmės apribojimo principas Laikomi duomenys tiek, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.
  Vientisumo ir konfidencialumo principas Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
  Atskaitomybės principas Atsakome už tai, kad būtų laikomasi nurodytų principų, ir turi visas reikiamas priemones įrodyti, kad jų laikomasi.

  IV SKYRIUS
  TEISINIAI ASMENS DUOMENŲ RINKIMO PAGRINGAI, TIKSLAI IR KATEGORIJOS

  11. Ditėja, kad galėtų vykdyti savo paslaugas, tvarko asmens duomenis, kuriuos pirkėjas pats savanoriškai pateikia pildydamas paskyrą, šiais pagrindais ir šias asmens duomenų kategorijas:
  11. 1. tikslai:
  • sukurti paskyrą ir identifikuoti pirkėją;
  • vykdyti pirkėjo pateiktus užsakymus;
  • atsakyti į pirkėjo klausimus, komentarus ar užklausas;
  • teikti paslaugas, sudaryti ir vykdyti sutartis;
  • siųsti sąskaitas ir kitą su prekėmis susijusią informaciją;
  • siųsti rinkodaros informaciją;
  • užtikrinti duomenų saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui.
  11.2. kategorijos:

  Nr. Teisinis pagrindas: Tikslas: Kategorijos
  1. Sutikimo pagrindu: Pirkejai:
  Užklausa „Registruotis“ (prisijungti)
   vardas;
   kontaktinis el. pašto adresas;
   gyvenamoji vieta;
   kontaktinis telefonas.
  Tiesioginė rinkodara⃰ (naujienlaiškių užsakymas)  vardas;
   kontaktinis el. pašto adresas.
  2. Sutarčių sudarymo pagrindu: Paslaugų teikimas Ditėjai


   vardas;
   pavardė;
   adresas (gyvenamoji ar deklaruota vieta);
   asmens dokumento pavadiniams ir numeris;
   telefono numeris;
   el. pašto adresas.
  Administravimas (skundų pateikimas)
  3. Teisėtų Ditėjos interesų ar trečiųjų šalių įgyvendinimui: Siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti ir pan. Kategorijos nurodomos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  ⃰ šiuo metu naujienlaiškių paslauga neteikiama.

  12. Pirkėjų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis bei patvirtinant, kad susipažinote su privatumo politika.

  V SKYRIUS
  ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

  13. Asmens duomenys saugomi Ditėja vadovo elektroninėse laikmenose. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių ar teisės aktų reikalavimų kai gali kilti pagrįstų reikalavimų.
  14. Asmens duomenų saugojimo terminai:
  14.1. užklausų/pirkimo įvykdymo tikslu – 1 metai nuo užklausos įvykdymo dienos;
  14.2. tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei pirkėjas pageidauja, šį terminą pratęsti;
  14.3. visų sutarčių sudarymo/vykdymo tikslu – 10 metų nuo paskutinio kontakto.
  15. Ditėja nesaugo mokėjimo informacijų, kurią pirkėjas pateikia pirkdamas svetainėje. Ditėja naudojasi trečiųjų šalių (mokėjimų paslaugų teikėjų) paslaugomis, todėl nerenka ir nesaugo banko kortelių duomenų. Ši informacija yra teikiama tiesiogiai mokėjimų paslaugų teikėjams, kurių privatumo politikose galite rasti visą informaciją apie asmens duomenų rinkimą, saugojimą ir naudojimą. Privatumo politikos nuorodas rasite čia: https://montonio.com >provatumo politika.
  16. Ditėja nesaugo perteklinės ir nereikalingos informacijos ir užtikrina, kad pasibaigus saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikina taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
  17. Ditėja nors ir įdiegusi organizacines ir technines priemones, kad būtų apsaugota visa informacija, kuri renkama paslaugų teikimo tikslais, tačiau, pažymi, kad, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs!

  VI SKYRIUS
  ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

  18. Pirkėjas turi šias teises:
  18.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  18.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  18.3. reikalauti ištaisyti arba, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  18.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  18.5. reikalauti, kad Ditėja apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  18.6. bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.
  19. Pirkėjas, siekdamas savo aukščiau išvardintų teisių įgyvendinimo Ditėjai gali pateikti užpildytą prašymą (skundą) asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis.
  20. Prašymo pavyzdinė forma numatyta Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1T-63(1.12.E): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f80916c2847711e89188e16a6495e98c?jfwid=oou0h7ihg, tačiau galite pateikti ir laisvos formos prašymą dėl teisių įgyvendinimo.
  21. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas besikreipiančiojo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.
  22. Ditėja, įsitikinusi prašymo (skundo) pateikusio asmens tapatybe, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo pateikia teisių realizavimo (įgyvendinimo) atsakymą pareiškėjui. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą.
  23. Svetainės naudotojai dėl asmens duomenų pažeidimų turite teisę su skundu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo), tačiau prieš tai rekomenduojame susisiekti su Ditėja el. paštu, dėl problemos išsprendimo.

  VII SKYRIUS
  SPECIALIŲJŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

  24. Ditėja nerenka specialiųjų kategorijų duomenų, tokių kaip politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, rasinė ar etninė kilmė, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys, susiję su seksualine orientacija.
  25. Prašome neteikti specialiųjų kategorijų duomenų ir susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau esančia kontaktine informacija, jei manote, kad mes galime turėti tokios informacijos. Pasiliekame teisę nedelsiant ištrinti bet kokią informaciją, kuri, mūsų manymu, gali turėti specialiųjų kategorijų duomenų.

  VIII SKYRIUS
  DUOMENŲ SAUGUMAS
  26. Ditėjai svarbu apsaugoti pirkėjų asmens duomenis, todėl reikalaujame ir iš savo duomenų tvarkytojų (trečiųjų šalių), griežtai laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, bei imtis visų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti pirkėjų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  27. Ditėja nėra atsakinga už įvykius, kurių negali tiesiogiai kontroliuoti. Ditėja negarantuoja, kad nebus veikimo klaidų apsaugant pirkėjų asmens duomenis. Neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius įvykius ar žalą naudojant ir (arba) pateikiant pirkėjų asmens duomenis, įskaitant, be viso kito, riziką asmens duomenims dėl klaidų, neteisėtos trečiųjų šalių prieigos ir bet kurių kitų veiksnių, kurių negalime tiesiogiai kontroliuoti.

  IX SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  28. Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje (įskaitant nuotraukas), pateiktos pirkėjui, priklauso Ditėjai, informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos autorinių teisių įstatymu.
  29. Pirkėjas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Pirkėjas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.
  30. Politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje dienos.
  31. Ditėja gali bet kada atnaujinti politiką. Ditėja informuos pirkėjus apie atnaujinimus, svetainėje pateikdama naują politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Pirkėjui prisijungus ar naudojantis svetainės paslaugomis po tokios atnaujintos politikos paskelbimo/gavimo, Ditėja laikys, kad pirkėjai sutinka su įvykdytais pakeitimais.
  32. Jei, dėl šioje politikoje pateiktos informacijos iškiltų klausimų Ditėjos kontaktai:
  El.p. info@ditėja.lt,
  Telefonas +370 682 35628.

  Politika atnaujinta 2023-02-01
  __________________